[1]     [2]


මම නිසා ‌‌‌ ‌‌බොහෝ දේ අහිමි වුනා Sajith Premadasa


උණ මීටරයෙනුත් ආණ්ඩුව ලක්ෂ 220ක් වංචා කරනවා, කොන්ත්‍රාත් එක දීලා තියෙන්නේ ශ්‍රී ලංකන් සභාපතිට


ජනතාවගේ සියලු දේ සූරාකන දෙවැනි ඉනිම පටන් අරන්, මෙහෙම ගියොත් පාන් ගෙඩියක් ගන්න සල්ලි බෑග් එකක් ඕන වෙයි


ඇමති පුතා නිවාඩ්, පිබි එක්ක මහා බැංකුව ඇතුළේම මිලියන් 12000ක් පොල්ල තියලා


හමුදාවට වැඩි ගානට සැමන් විකුනපු සතොසේ වියත් මගේ දේ්‍ශප්‍රේමි උගත්තු


සිරිසේන සහ නන්දසේන


[1]     [2]