[1]     [2]


බැසිල් ලැජ්ජයි...... අප්පිරියයි.....


ඉතාලියේ විශාලා මහනුවර


රාජපක්ෂලාට පියාඹන්න පුළුවන් කුඩු බදින්න බෑ


පරිප්පු සැමන් හිගයක් නිර්මානය වන ජනපති දැක්ම


මම නිසා ‌‌ ‌‌‌බොහෝ දේ අහිමි වුනා Sajith Premadasa


ඉන්දියන් ඔයිල් නාන රාජපක්ෂවරු


ආණ්ඩුවේ මහ මැතිවරණ ප්‍රෝඩාව


ECTA Part 3 | ECTA ගිවිසුම 3


ECTA Part 2 | ECTA ගිවිසුම 2


ECTA Part 1 | ECTA ගිවිසුම 1


[1]     [2]